க.பாலாசி: இவர்கள் நம் சகோதரர்கள்

Saturday, February 14, 2009

இவர்கள் நம் சகோதரர்கள்

இறந்து பிரிந்தாலும், பிரிந்து இறந்தாலும் இவர்களும் நம் சகோதரர்கள்தான்.


No comments:

  ©க.பாலாசி. Template by Dicas Blogger.

TOPO